MEXICO SCOORT LAAGST OP ONDERWIJS.

Hotel con Corazón staat voor verbetering van onderwijs. Ook in Mexico is dat hard nodig, zo blijkt uit de Better Life Index van de OECD*.

Mexico heeft de laagste score op het gebied van onderwijs van alle 34 OECD-landen: de gemiddelde student scoort 417 punten in een lees-, reken en wetenschapstest (tegen 522 in Nederland, een van de hoogste scores). Ook het aantal mensen dat een schooldiploma op zak heeft, is een van de laagste in Mexico: slechts 36% van de volwassenen tussen 25 en 64 heeft zijn middelbare school afgemaakt. Het gemiddelde van alle OECD-landen is 75%.

Minder toekomstperspectieven
Het spreekt voor zich dat een laag onderwijsniveau minder toekomstperspectieven biedt, omdat het mensen economisch achterstelt. Het vinden van een baan wordt erdoor bemoeilijkt en het inkomen zal lager zijn.  In dezelfde Better Life Index zien we dat Mexicanen meer uren dan gemiddeld werken, maar veel minder dan gemiddeld verdienen. In Mexico verdient men 12.850 dollar per jaar, de helft van het OECD-gemiddelde van bijna 24.000 dollar per jaar. Daarmee laat Mexico alleen Brazilie en Turkije achter zich en staat op de derde plaats van slechtst verdienende landen.

Sociale steun
Maar niet alleen heeft een laag onderwijsniveau economische gevolgen: volgens de OECD is er een duidelijke relatie tussen het niveau van onderwijs en de mate waarin mensen steun in hun omgeving beschikbaar hebben. Mensen met weinig onderwijs hebben een zwakker sociaal netwerk dan mensen met diploma’s op zak.  Wat leidt tot minder kansen en mogelijkheden en sociale en economische isolatie tot gevolg heeft. Dit zie je terug in de Mexico cijfers: ook op het vlak van ‘Community’ scoort Mexico laag, alleen Griekenland achter zich latend.

P1040654
Dit is een verrassend cijfer, gezien het feit dat communities in de Mexicaanse cultuur juist van groot belang zijn en juist vaak heel hecht lijken te zijn. Hechte familiebanden, grote gastvrijheid, ‘mi casa es tu casa’, het dienen van sociale service (en soort vrijwilligerswerk ten behoeve van het dorp, maar dan verplicht); je zou denken dat de banden juist heel sterk zijn.

Levensgeluk
Om met een positieve verrassend cijfer af te sluiten, zien we dat ondanks de lage scores op een aantal belangrijke voorwaarden voor het welbevinden, Mexico heel hoog scoort op levensgeluk. 82% van de Mexicanen zegt meer positieve dan negatieve gevoelens en ervaringen per dag te hebben, tegenover 76% van het gemiddelde in alle OECD-landen. Is dat niet de mooiste en hoopvolste conclusie van allemaal?

Voor meer informatie: OECD Better Life Index, Mexico

* De OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development, is een samenwerkingsverband op het gebied van sociaal en economisch beleid tussen 34 aangesloten landen.

MEXICO SCORES LOWEST ON EDUCATION.

Hotel con Corazón stands for improving education. The Better Life Index of the OECD* shows that in Mexico it is very much needed as well.

Mexico has the lowest score in the field of education of all 34 OECD countries: the average student scores 417 points in a reading literacy, maths and science test (against 522 in the Netherlands, one of the highest scores). The number of people that hold a high school degree is also one of the lowest. In Mexico only 36% of all adults between 25 and 64 finished high school (or equivalent). The average for all OECD-countries is 75%.

school

Less future perspectives
It may be obvious that a low education level means less perspectives for the future, because it causes an economical disadvantage. Finding a job is more difficult, and income will be lower. In the same Better Life Index we see that Mexicans work more hours on average, yet earn much less than average. In Mexico people earn an average of 12,850 USD per year, half the OECD average of nearly 24,000 USD. With that, Mexico holds third place of the lowest earning countries just behind Brazil and Turkey.

Social support
The low education level is not only affecting people economically, however. According to the OECD, there is a clear correlation between the level of education and the availability of support from other people in times of need. People with little education have a weaker social network than people holding a degree. This leads to less chances and possibilities and social and economical isolation. This, we see back in the Mexico indexes: it scores low on the subject of ‘Community’, with only Greece scoring lower. This is a surprising number, given the fact that communities play an important role in Mexican culture and appears to be very strong. Close family ties, great hospitality, ‘mi casa es tu casa’ and social service in the communities. Would lead one to think that ties between people are very solid.

P1010123
Happiness
To finish with a positively surprising number: despite the low scores on several important conditions for peoples’ wellbeing, Mexico scores very high on personal happiness. 82% of the Mexicans say they have more positive than negative experiences in a day, against 76% of the average of all OECD-countries. Isn’t that the most beautiful and hopeful conclusion of all?

For more information: OECD Better Life Index, Mexico

* The OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development, is a cooperation in the field of social and economical policy between 34 member countries.

ROOMS
& RATES.
arrival
departure
News.

Free mobile audio tour

Tourguide App

Tourguide appDownload our Tourguide App for Granada and about Hotel con Corazón! We co-created this App with Izi.travel, a company that helps designing your own city tour.  Read more